DMCA

The following elements must be included in your copyright infringement claim:

 • Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
 • Provide the link(s) of they allegedly infringed entry(s).
 • You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed.
 • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
 • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • A statement in which provides full disclosure and permission from the copyright holder, that the alleged copyrighted material has been found via a link on our website.

Please allow 2-4 business days for a response.

Note: That e-mailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due to the complaint not properly being filed.

   
   

  OR [Read in Filipino]

  Ang mga sumusunod na elemento ay dapat na isama sa iyong pag-angkin sa paglabag sa copyright.

  Magbigay ng katibayan ng pinahintulutang tao na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na hinihinalang nilabag.
  Magbigay ng sapat na impormasyon sa pakikipag-ugnay upang maaari kaming makipag-ugnay sa iyo. Dapat mo ring isama ang isang wastong email address.
  Ibigay ang (mga) link ng kanilang hinihinalang lumalabag na (mga) entry.
  Dapat mong kilalanin sa sapat na detalye ang naka-copyright na gawa na inaangkin na nilabag.
  Ang isang pahayag na ang nagrereklamo na partido ay may paniniwala sa mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas.
  Isang pahayag na ang impormasyon sa notification ay tumpak, at sa ilalim ng penalty of perjury, na ang nagrereklamo na partido ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na sinasabing nilabag.
  Isang pahayag kung saan nagbibigay ng buong pagsisiwalat at pahintulot mula sa may-ari ng copyright, na ang pinaghihinalaang naka-copyright na materyal ay natagpuan sa pamamagitan ng isang link sa aming website.

  Mangyaring payagan ang 2-4 na araw ng negosyo para sa isang tugon.

  Tandaan: Na ang pag-e-mail sa iyong reklamo sa ibang mga partido tulad ng aming Internet Service Provider ay hindi mapabilis ang iyong kahilingan at maaaring magresulta sa isang naantalang tugon dahil sa reklamo na hindi maayos na naihain.